7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด

7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อันดับศาสนา
7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อันดับศาสนา
7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด

               “ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามหากผู้ที่นับถือศาสนานั้นประพฤติตนตามหลักคำสั่งสอนของศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา โลกนี้ก็จะมีแต่สันติ และความสงบสุข สำหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ หากปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

               ศาสนา เกิดจากความเชื่อของคนในการดำรงชีวิต ตั้งแต่การเกิด ไปจนถึงวาระสุดท้าย โดยมีหลักการ แนวคิด คัมภีร์ ความเชื่อ ประเพณี ศีลธรรม การเคารพ ตลอดจนมีพิธีกรรมต่าง ๆ ไว้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

อาจจะกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นตัวควบคุมและช่วยประสานความสัมพันธ์ความคิดของคนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและความสุข ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม โดยมีรูปแบบและบรรทัดฐานเดียวกัน ในส่วนของประเทศไทย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ มาดูกันว่า 7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดมีอะไรบ้าง

7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อันดับศาสนา
7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด

– อันดับศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุด

               1. ศาสนาคริสต์ เป็นเอกเทวนิยม โดยใช้พื้นฐานจากการดำรงชีวิตและคำสอนของพระเยซู ปรากฎในเอกสาร พระวรสารบบ Canonica gospel และงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่น ๆ ผู้ที่นับถือจะเรียกตนเองว่า คริสต์ศาสนิกชน หรือ
คริสตชน

ปัจจุบันมี 3 นิกายหลัก ๆ ได้แก่ โรมันคาทอลิก อิสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนต์ โดยแบ่งนิกายย่อยอีกเป็นจำนวนมาก มีผู้นับถือประมาณ 2.4 พันล้านคน หรือคิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งโลก

               2. ศาสนาอิสลาม เป็นเอกเทวนิยม และอับราฮัม บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมุสลิม เชื่อว่า “พระเจ้าเป็นหนึ่งและหาที่เปรียบไม่ได้…” เขียนเป็นภาษาอาหรับเชื่อว่าเป็นวิวรณ์สุดท้าย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระเป็นเจ้า

ทั่วโลกมีผู้นับถืออยู่ประมาณ 1.5 พันล้านคน โดยนิกายซุนนีย์มีผู้นับถือมากที่สุดมีประมาณ 75-90 เปอร์เซ็นต์ และนิกายซีอะฮ์ ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของมุสลิมทั้งหมด และเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตได้รวดเร็วอีกด้วย

               3. ศาสนาฮินดู หรือเรียกว่า สนาตนธรรม เป็นพหุเทวนิยม ต่อยอดมาจากศาสนาพราหมณ์ จึงถูกเรียกรวมกันว่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่ปรากฏแน่ชัดถึงศาสดา แต่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ ที่เรียกว่า “พหุเทวนิยม” ใช้พระเวทเป็นคัมภีร์ศาสนา ผู้นับถือทั่วโลกประมาณ 900 ล้านคน

โดยหลักฮินดูเชื่อว่า เทพเจ้าอวตารแยกร่างออกเป็น 3 องค์ เรียกว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่ พระพรหมผู้สร้างโลก พระศิวะผู้ทำลาย พระวิษณุผู้ปกป้อง

7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อันดับศาสนา
7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด

               4. ศาสนาพุทธ มีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา ใช้พระธรรมคำสอนเป็นหลักที่สำคัญ โดยมีพระสงฆ์หรือพุทธบริษัท 4 เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนและเผยแพร่ตามหลักคำสั่งสอนออกไปสู่ผู้ที่ศรัทธา ปัจจุบันศาสนาสากลมีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลกประมาณ 700 ล้านคน และเป็นศาสนาที่มีคนนับถือส่วนใหญ่อยู่ในแถบทวีปเอเชีย

               5. ศาสนาซิกข์ เป็นเอกเทวนิยม คือการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย จากคำสอนของ นานัก และคุรุผู้สืบทอดอีกจำนวน 9 องค์ มีหลักปรัชญาและหลักการปฏิบัติตาม เรียกว่า คุรมัต ใช้คัมภีร์ คุรุครันถ์ สาหิพ ซึ่งคัดสรรมาจากผู้เขียนจากภูมิหลังทางศาสนา ปัจจุบันมีผู้นับถือทั่วโลกประมาณ 23 ล้านคน

               6. ศาสนายูดาห์ หรือ ยิว เป็นเอกเทวนิยม มีต้นกำเนิดในคัมภีร์ฮีบรู หรือทานัค รวมถึงทาลมุด เชื่อว่าเป็นพันธสัญญาระหว่างพระยาห์เวห์ซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดกับวงศ์วานอิสราเอล เคารพและศรัทธาโมเสสเป็นศาสดา นับได้ว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงอยู่ในปัจจุบัน มีผู้นับถือทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 14 ล้านคน

               7. ศาสนาบาไฮ แยกตัวจากลัทธิบาบี ต้นกำเนิดมาจากจักรวรรดิเปอร์เซีย หรือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน มีพระบะฮาอุลลอฮ์ เป็นศาสดา เป็นศาสนาที่เผยแพร่ได้กว้างขวางมีผู้นับถือประมาณ 5 ล้านคนทั่วโลก

– ความหมายและความสำคัญของศาสนา

            ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า “ลัทธิ ความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อนั้น ๆ”

เมื่อแปลความหมายจากพจนานุกรมฯ จะได้ว่า ศาสนาที่มีคนนับถือเกิดจากคติความเชื่อหรือความคิดเห็นที่เกิดขึ้นใช้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ Doctrine แปลว่า คำสั่งสอน จากความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา

               ศาสนาที่มีคนนับถือเกิดจากความต้องการที่จะเข้าใจธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตที่ต้องการค้นหาว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไร เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผลที่ตามมาจะเป็นยังไง จนนำมาสู่การหาแนวทางเพื่อหาคำตอบ กลายมาเป็นความเชื่อ ศรัทธา เลื่อมใส และใช้เป็นที่พึ่งทางใจ 7 อันดับ ศาสนานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีลัทธิอีกมากบนโลกใบนี้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้

เครดิตภาพ : inclusivechurch.net / khaosod.co.th / wordpress.thitiwat.net

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Pdoem6QbamE มองโลกมองไทย – ปี 2070 อิสลามจะแซงคริสต์เป็นศาสนาอันดับ 1 ของโลก

https://www.youtube.com/watch?v=M-q_eit8TEs 5อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก

https://www.youtube.com/watch?v=-uJNGvDm5VM ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกปี ค.ศ. 1800-2050

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #อันดับศาสนา

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก