ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ

ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์
ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์
ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ

การประกันสังคม เป็นหลักประกันของผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายทั้งจากกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชาราภาพ ว่างงาน ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

               การประกันสังคมตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ให้นายจ้างและลูกจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือนในอัตรา 5 เปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับแต่ไม่เกิน 15,000 บาท หรือส่งเงินสมทบจำนวนไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน และนายจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสมทบให้อีก 5 เปอร์เซ็นต์ตามฐานเงินเดือนของลูกจ้างแต่ละคน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตและเป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐ

เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยหรือการประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ว่างงาน และการเกษียณอายุ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบด้วยตนเองในอัตราที่น้อยกว่า และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์
ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ

– สิทธิทางประกันสังคมมีอะไรบ้าง

               1. กรณีเจ็บป่วย ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการประกันสังคมด้านสุขภาพให้กับตัวเอง

               2. กรณีคลอดบุตร จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้

               3. กรณีทุพพลภาพ ต้องจ่ายเงินสมทบไม่นอยกว่า 3 เดือน กรณีที่รุนแรงจะรับเงินทดแทนในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างในปัจจุบันไปตลอดชีวิต กรณีไม่รุนแรงได้รับตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด

               4. กรณีเสียชีวิต ส่งเงินสมทบอย่างน้อย 1 เดือนจะได้รับค่าทำศพจำนวน 40,000 บาท และเงินอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

               5. กรณีเกษียณอายุ เมื่อผู้ประกันตนประสงค์เกษียณอายุ หากส่งเงินสมทบไม่ครับ 180 เดือน จะได้รับเงินเป็นบำเหน็จ หากส่งเงินสมทบมากกว่า 180 เดือนขึ้นไปจะได้รับเป็นบำนาญ

               6. กรณีว่างงานในเหตุการณ์ปกติ จะได้รับในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน 180 วัน หากเป็นการลาออกหรือสิ้นสุดการจ้าง จะได้รับปีละไม่เกิน 90 วันในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง

               7. กรณีสงเคราะห์บุตร ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับค่าสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนจนอายุครบ 6 ปี

ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์
ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่เพียบ

               1. เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาทต่อเดือน เป็น 800 บาทต่อเดือน จ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี

               2. ปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

               3. เพิ่มค่าคลอดบุตรจาก 13,000 บาท เป็น 15,000 บาท

               4. เพิ่มค่าฝากครรภ์ รวม 5 ครั้ง เป็นเงินไม่เกิน 1,500 บาท

               5. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยได้รับจากประกันสังคมตลอดระยะเวลาที่มีการสั่งปิดจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 90 วัน

               การประกันสังคม เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักประกันการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี หากไม่มั่นใจว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างสามารถดำเนินตรวจสอบด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม

เครดิตภาพ : thaitribune.org / huasai_news.com / jobmyway.com

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7_USDLD42SI ลึกทันใจ ตอน ลูกจ้างประกันสังคมเฮลั่น! สิทธิประโยชน์เพียบ

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก