การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การทรงงานของรัชกาลที่9
การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การทรงงานของรัชกาลที่9
การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

               ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีโครงการตามพระราชดำริมากกว่าสี่พันโครงการ การที่พระองค์สามารถทำโครงการจำนวนมากขนาดนี้ได้ทรงใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพระองค์นำไปสู่การสร้างเครือข่าย วิธีการแรกคือทรงพยายามทำความรู้จักประชาชนของพระองค์ก่อน โดยต้องสามารถสื่อสารกับประชาชนได้โดยตรง ไม่ต้องมีพิธีการหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากวุ่นวาย ในสมัยนั้นทรงใช้วิธีการสื่อสารทางวิทยุโดยตรงกับประชาชน ทรงตั้งสถานีวิทยุในพระราชวังดุสิตขึ้น

         ในการออกอากาศช่วงแรกของสถานีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงใช้วิธีการเปิดแผ่นเสียงเพลงให้ประชาชนฟังด้วยพระองค์เอง ต่อมาทรงริเริ่มโครงการโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นและทรงจัดรายการสารคดีให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโปลิโอ มีประชาชนร่วมทำบุญจำนวนมากจนสามารถสร้างตึกและซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ได้

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงใช้สถานีวิทยุในพระราชวังดุสิตเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุในภาคใต้ได้เงินกว่า 10 ล้านบาท เมื่อนำเงินไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและสร้างสถานสงเคราะห์เด็กแล้ว เหลือเงินบางส่วนจึงทรงนำมาตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หลวงทรงนำวิทยุสื่อสารมาใช้ ต่อมาทรงต้องการพัฒนาคุณภาพของการสื่อสารให้ดีที่สุดโดยโปรดให้ รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ พัฒนาสายอากาศมาตรฐานใหม่ ซึ่งสามารถลดความสูญเสียกำลังส่งสัญญาณลงถึงสิบเท่าและส่งได้ไกลถึง 600 กิโลเมตรเพื่อจะได้ทรงติดต่อกับหัวเมืองต่างๆได้สะดวกขึ้น

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาระบบโทรศัพท์ซึ่งพูดกันได้พร้อมกันสามสายและทรงติดตั้งเครื่องเทเล็กเพื่อรับข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆได้ 24 ชั่วโมงในห้องทรงงาน ทรงมีพระประสงค์จะได้ทราบทันทีเวลามีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประชาชน เช่น กรณีเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ ทรงสั่งการช่วยเหลือประชาชนจากพระที่นั่งทักษิณราชนิเวศน์ นอกจากใช้การสื่อสารเพื่อการติดต่อสั่งการแล้วยังทรงใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ด้วย

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างแผนที่เฉพาะพระองค์ขึ้น โดยทรงใช้แผนที่ละเอียดสูงของกรมแผนที่ทหารมาต่อกันถึงเก้าส่วนทำให้ได้แผนที่ที่มีความละเอียดสูงมากโดยทรงพับให้เหลือขนาดเพียงส่วนเดียวเวลานำติดพระองค์ไปยังที่ต่างๆ ทรงสั่งการให้กรมแผนที่ทหารทำแผนที่ทางอากาศถวายด้วย เวลาเสด็จไปที่ไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะทรงรับสั่งถามคนในพื้นที่โดยละเอียดเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนที่ส่วนพระองค์ให้ทันสมัยอยู่เสมอและทรงใช้กล้องถ่ายรูปช่วยในการเก็บรายละเอียดในการปรับปรุงแผนที่ของพระองค์

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความใส่ใจกับภาคใต้มากเพราะประชาชนมีปัญหาความยากจน การขาดที่ดินทำกินและการสื่อสารกับทางราชการ เนื่องจากความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม จึงทรงเริ่มเรียนภาษายาวีและโปรดให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บางครั้งทรงเสด็จด้วยพระบาทไปพูดคุยกับชาวบ้าน ทรงเริ่มศึกษาคัมภีร์อลกุรอาน และทรงมอบหมายให้จุฬาราชมนตรีแปลคัมภีร์อลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย เมื่อเข้าถึงใจของประชาชนแล้วจึงทรงลงมือแก้ปัญหาให้ภาคใต้โดยเริ่มจากปัญหาป่าพรุ

         สำหรับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้วสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของประเทศคือน้ำ เพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นกับทุกกิจกรรมชีวิต ความไม่สมดุลของน้ำคือปัญหาหลักของประเทศ ทรงศึกษาเรื่องการชลประทานเพิ่มขึ้น หลักการสำคัญของในเรื่องน้ำคือความคุ้มค่า ทรงคิดเรื่องฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ทรงนำผักตบชวามาแก้ปัญหาน้ำเสียในเมือง ความคุ้มค่าของในหลวงในเรื่องน้ำคือการนำปัจจัยต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสมและเกิดผลไม่ใช่การทุ่มงบประมาณลงไปอย่างเดียว

การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การทรงงานของรัชกาลที่9
การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

         โครงการแก้มลิงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่บริหารจัดการน้ำได้ครบวงจรทั้งในเรื่องการกักเก็บน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงหาวิธีที่จะปรับปรุงพื้นที่ที่สภาพดินเสียไปแล้วให้กลับมาใช้เพาะปลูกได้อีก เมื่อมีผู้ถวายที่ดินที่เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีสภาพดินเสียไปแล้วจึงทรงสร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรก ทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาเรื่องดินเปรี้ยวอย่างจริงจัง ทรงคิดเรื่องการแกล้งดินเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนสำเร็จ โปรดให้จัดทำเป็นตำราแก้ไขดินเปรี้ยวขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ทรงพบว่าหญ้าแฝกสามารถยึดดินได้ดี ชะลอการไหลของน้ำและรักษาหน้าดิน หญ้าแฝกช่วยให้ดินอุ้มน้ำและทำให้ดินร่วนซุย

         ในการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้สร้างถนนวงแหวนขึ้น คือถนนวงแหวนรอบใน และถนนวงแหวนรอบนอก เพื่อระบายรถออกไปจากกลางเมือง และทรงให้สร้างทางคู่ขนานบรมราชชนนีและสะพานพระราม 8

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงคิดหาวิธีทำฝนเทียมขึ้นจนสำเร็จร่วมกับม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล โดยทรงนำข้อมูลจากที่ทรงรวบรวมมาให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ใช้ศึกษาและพบวิธีการทำฝนเทียมสำเร็จ โครงการนี้ประชาชนเรียกว่าโครงการฝนหลวง

          ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพบว่าความยากจน ความอดอยากทำให้ชาวบ้านต้องปลูกฝิ่น ทรงให้ชาวบ้านลองปลูกพืชอื่นที่มีขั้นตอนเหมือนการปลูกฝิ่นและได้ผลผลิตที่มีราคาดีแทนการปลูกฝิ่น นี่คือที่ต้นแบบของโครงการหลวงในเวลาต่อมาและสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงเกิดขึ้น ต่อมาจึงเกิดโรงงานดอยคำเพื่อแปรรูปผลผลิตจากโครงการหลวงและรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านในพื้นที่

         พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักว่าในความจำเป็นของชีวิตคือต้องหาสิ่งที่ต้องมีก่อนสิ่งที่ต้องการ อาหารคือสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คนเราต้องมี ทรงเปลี่ยนสวนจิตรลดาบ้านของพระองค์ให้กลายเป็นแปลงเกษตรขนาดย่อมเพื่อทดลองและวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคืออาหารที่ชาวบ้านผลิตได้ง่ายและมีคุณค่าทางสารอาหารเพียงพอ ทรงต่อยอดออกไปจนถึงการแปรรูปเพื่อจำหน่าย

         ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงคิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเริ่มต้นจากการทำการเกษตรให้มีกินเพียงพอให้พึ่งตนเองได้ก่อนและค่อยพัฒนาไปเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำการตลาดและขายผลผลิตจนพัฒนาขึ้นไปจนถึงขั้นหาทุนเพื่อพัฒนาการเพิ่มผลผลิตต่อไป   สรุปแนวคิดที่พระองค์ได้จากการทรงงานมาตลอดชีวิตคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เครดิตภาพ GQ Thailand, Post Today

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #การทรงงานของรัชกาลที่9

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก