ความหมายของความสำเร็จ

ความหมายของความสำเร็จ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ความหมายของความสำเร็จ

มนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จ ทุกคนมักตั้งสมมติฐานของคำว่าความสำเร็จส่วนตัวไว้ โดยใช้อัตตาของตนเองเป็นตัววัด การที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ตามอัตตาตนเองนั้น แต่ละคนคงต้องมีเส้นทางของตนเอง การเดินทางไปตามเส้นทางที่ได้วางเอาไว้นั้นมันก็จะต้องผ่าฟันอุปสรรคนานา เส้นทางที่แต่ละคนเดินไปนั้นจะถูกต้องหรือชอบธรรมหรือถูกใจ สังคมนั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบ

ความหมายของความสำเร็จ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ความหมายของความสำเร็จ
ความหมายของความสำเร็จ

การกำหนดวิธีการดำเนินชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานด้านจิตใจของแต่ละคน บางคนอาจเห็นว่าการใช้วิธีที่สกปรกด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นขึ้นไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นวิธีการตามมาตรฐานของเขา บางคนเห็นว่าการคดโกงหรือรับสินบน การคอรัปชั่น การใช้อิทธิพลเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้ในสังคม น่าเศร้าที่ว่าการกระทำเหล่านี้กลับกลายที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมที่ถูกความโลภ ความโกธรและความหลงครอบงำอยู่ ค่านิยมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมในสังคมของคนกลุ่มนั้น

– ความสำเร็จต้องอยู่บนความถูกต้อง

ความหมายของความสำเร็จ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ความหมายของความสำเร็จ
ความหมายของความสำเร็จ

แล้วอะไรคือวิธีการที่ถูกต้อง กฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้หรือค่านิยมของสังคม สังคมควรมีบรรทัดฐานทางนามธรรมที่คำนึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก และให้ความสำคัญกับการนำบรรทัดฐานนี้ไปใช้วิเคราะห์วิธีการและวิธีคิดของแต่ละคน แต่การตัดสินตนเองตามแนวทางด้านปัจเจกจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางด้านจิตใจของแต่ละคน การศึกษาและสภาวะพื้นฐานของชีวิต การได้รับการเลี้ยงดูและสอนสั่งจากครอบครัว การเติบโตและเรียนรู้มาในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีค่านิยมแบบต่างๆ ย่อมมีผลต่อวิธีการคิดของคนแต่ละคนอย่างแน่นอน

แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นโดยคนๆ นั้นมีสำนึกที่จะพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่หรือเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมแบบไหน ในการพัฒนาจิตใจตนเองนั้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาระดับจิตวิญญาณของแต่ละคนด้วย บุคคลที่มาจากระดับต่ำทางสังคมหรือมีพื้นฐานทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมต่ำ ก็สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาให้มีจิตใจที่สูงเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะห์และตัดสินการกระทำของตนเองด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องได้

นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีและแสดงให้เห็นพัฒนาการทางด้านจิตใจของบุคคลนั้น แต่ถ้าบุคคลนั้นยังมีจิตใจที่มืดมัวอยู่ภายใน เขาก็ย่อมต้องคิดเข้าข้างตนเองและสรุปเอาเองว่าวิธีการสกปรกที่จะให้ได้มาถึงความสำเร็จของเขาไม่ใช่สิ่งผิด บางคนก็ยังคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องในเมื่อค่านิยมของสังคมบังคับให้แก่งแย่งแข่งขันกัน 

ความหมายของความสำเร็จ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ความหมายของความสำเร็จ
ความหมายของความสำเร็จ

– ความสาเร็จวัดค่าด้วยสัมมาทิฐิ

คนที่ประสบความสำเร็จที่สมควรได้รับการยกย่อง คือคนที่ใช้สัมมาทิฐิในการทำงานสร้างชีวิตด้วยความขยันขันแข็งและความสุจริต แสวงหาความรอบรู้และดำเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้องดีงามและไม่เอาเปรียบสังคม ไม่ตักตวงผลประโยชน์จากจุดอ่อนของสังคม แต่ดำเนินชีวิตในลักษณะที่ช่วยเหลือเจือจานสังคม พยายามช่วยลดช่องว่างหรือความไม่เท่าเทียมกันในสังคม แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ยศฐาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งและไม่ได้ร่ำรวย แต่เขาสามารถนำความรู้ ความสามารถ

แนวความคิดและประสบการณ์มาช่วยเหลือและชี้นำสังคมในหนทางที่ถูกต้องและไม่ตักตวงผลประโยชน์จากสังคม พร้อมที่จะเสียสละถ้าสิ่งนั้นที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว รู้จักแบ่งปันและกระจายโอกาสให้กับคนอื่นในสังคมอย่างมีคุณธรรม เราหวังจะได้เห็นความสำเร็จจากการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมแบบนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติและสังคมของเราเข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป

เครดิตภาพ Kanotmaraton, เจาะใจ, ฐานเศรษฐกิจ

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ความหมายของความสำเร็จ

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก