ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วิชาศีลธรรม

ขณะนี้สังคมไทยกำลังอยู่ในภาวะที่วิกฤต เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เห็นแก่ตัว ไม่เคารพบุพการี ใช้วาจาหยาบคาย มีกิริยาต่ำช้าน่ารังเกียจ จนคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ แม้ว่าคนรุ่นใหม่ไม่น้อยที่ยังรักษาความดีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าความชั่วร้ายกำลังจะเข้ามาครอบงำพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่จะเป็นสังคมอนาธิปไตยเข้าไปทุกทีอันเกิดจากโลภะโทษะโมหะเข้าครอบงำ ถ้าผู้มีอำนาจไม่ตระหนักและรีบหาทางแก้ไขและฟื้นฟู สังคมอาจถึงคราวล่มสลาย

สังคมไทยควรจะเป็นสังคมที่มีคุณธรรมมีความเข้มแข็งประชาชนในชาติควรมีความสำนึกด้วยตนเองได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเอาวิชาศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตรเพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วิชาศีลธรรม
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา

– วิชาศีลธรรมในระดับประถมศึกษา

ขอเสนอให้มีการเริ่มต้นสอนวิขาศีลธรรมในระดับประถมศึกษา ควรจะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักรักษาศีล รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ ควรจะต้องปลูกฝังให้เป็นคนรักความดี มีความละอายและเกรงกลัวบาป รู้จักความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มีเมตตาต่อผู้อื่น มีความเข้าใจเข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีของไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต เด็กควรจะต้องรู้จักเคารพผู้ใหญ่ รู้จักแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักการสวดมนต์บทพื้นฐาน

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วิชาศีลธรรม
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา

– วิชาศีลธรรมในระดับมัธยมศึกษา

 เมื่อเด็กขึ้นถึงระดับมัธยมศึกษาควรจะทำการสอนวิชาศีลธรรมในขั้นที่ก้าวหน้าขึ้น ในเรื่องของการทำสมาธิทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ปลูกฝังให้มีการสวดมนต์บทต่างๆ เป็นประจำ หากสวดได้ทุกวันก็ยิ่งดีและควรทำความเข้าใจความหมายของบทสวดแต่ละบทด้วย ต้องมีการสอนการทำสมาธิหรือสมถะกรรมฐานในแบบต่างๆ ให้นักเรียนเลือกนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง ต้องให้นักเรียนเข้าใจเรื่องอริยสัจ 4 อย่างถ่องแท้

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วิชาศีลธรรม
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาวิชาศีลธรรมกลับมา

– วิชาศีลธรรมในระดับอุดมศึกษา

ในระดับอุคมศึกษาต้องมีการสอนวิชาศีลธรรมให้ลึกถึงแก่นของศาสนาพุทธ คือเรื่อง อิทัปปัจยตาและปฏิจจสมุปบาท ต้องมีการสอนสติปัฏฐาน 4 และสอนการเจริญสติ เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือนิพพาน

เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาวิชาศีลธรรมและแก่นของศาสนาพุทธแล้ว   เติบโตขึ้นและไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพวกเขาจะดำเนินชีวิตอย่างมีสัมมาทิฐิ ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักปล่อยวางความโลภความโกธรความหลง เข้าใจในโลกธรรม รู้จักและเข้าใจความจริงของชีวิต สังคมก็จะมีความสงบสุข

เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ให้มรดกที่มีคุณค่ามากที่สุดไว้แก่เราคือพระธรรม เราควรจะนำสิ่งที่มีคุณค่านี้มาปลูกผังให้ชาวพุทธทุกคนเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนอย่าให้การปฏิบัติธรรมขั้นวิปัสนากรรมฐานเป็นเรื่องของพระภิกษุที่ปลีกวิเวกออกมาอยู่ในป่าเพื่อที่จะหลุดพ้นสู่พระนิพพานเฉพาะตัว ชาวพุทธทุกคนควรมีโอกาสได้พบอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนาเช่นกัน

เครดิตภาพจาก Seridhamma , Anartisis และ Share.psu.ac.th

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #วิชาศีลธรรม

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก