พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว

พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ พระราชวังสวนจิตรลดา

         เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่ห้วรัชกาลที่ 9 ทรงราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ประสงค์ที่จะประทับอยู่เป็นการถาวรที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐานสร้างขึ้นในสมัยรัฐกาลที่ 6 แต่เดิมพระองค์มีตำหนักเดิมชื่อตำหนักสวนจิตรลดา อยู่ในบริเวณวัง ปารุสกวัน เป็นที่ประทับตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้สร้างพระตำหนักจิตรลดารโหฐานขึ้นในปี พ.ศ. 2456 บริเวณทุ่งส้มป่อย เพื่อเป็นสถานที่สำหรับทรงพระอักษร ทรงพระราชทานชื่อสถานที่นี้ว่าสวนจิตรลดา

พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ พระราชวังสวนจิตรลดา
พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว

พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นอาคาร 2 ชั้นมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงยกสวนจิตรลดาให้เป็นเขตพระราชฐานในพระราชวังดุสิต จึงมักจะมีความสับสนระหว่างพระตำหนักจิตรดารโหฐานกับตำหนักจิตรลดาเดิมของรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นคนละสถานที่กัน

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตั้ง”โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ขึ้นในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อทดลองทำกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ พลังงาน เพื่อการศึกษาทดลองและการประกอบธุรกิจและทรงนำองค์ความรู้ที่ได้ไปให้การศึกษาแก่ประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภายในพระราชวังสวนจิตรลดามีการจัดสรรพื้นที่เป็นส่วนงานต่างๆ เพื่อทำการทดลองและการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น แปลงนาทดลองปลูกข้าว, โรงเลี้ยงโคนมและผลิตนม, บ่อเลี้ยงปลา, โรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, โรงสีข้าว, หน่วยทดลองเชื้อเพลิง, โรงงานทำกระดาษสา, โรงงานทำเนยแข็ง, โรงวานทำน้ำดื่ม, โรงผลิตนมเม็ด, โรงงานทำน้ำผลไม้, โรงงานผลิตภัณฑ์อบแห้ง, โรงเพาะเลี้ยงสาหร่าย, โรงเพาะเห็ด, โรงงานผลิตภัณฑ์น้าผี้ง, โรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง, โรงผลิตแก๊สโซฮอลล์และไบโอดีเซลล์ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายในพระราชวังสวนจิตรลดายังมีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า และบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระองค์

พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ พระราชวังสวนจิตรลดา
พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนจิตรลดาขึ้นเพื่อให้การศึกษาเบื้องต้นแก่พระราชโอรสธิดาและบรรดาบุตรหลานของข้าราชการในราชสำนัก ภายในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดายังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ คือ ศาลาดุสิดาลัยเป็นศาลาเอนกประสงค์และอาคาร    ชัยพัฒนาที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชวังสวนจิตรลดาพระราชวังที่ไม่ใช่พระราชวัง

พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ พระราชวังสวนจิตรลดา
พระราชวังสวนจิตรลดาบ้านของพระเจ้าอยู่หัว

         เราคงไม่เคยเห็นพระราชวังที่ไหนในโลกที่เหมือนพระราชวังสวนจิตรลดาซึ่งเป็นสถานที่ทำงานอย่างครบวงจรของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาของชาติไทย ที่ทรงใช้บ้านของพระองค์ท่านเป็นพื้นที่สร้างสรรสิ่งต่างๆให้เป็นต้นแบบให้กับประชาชนไทย เพื่อนำเอาไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต, พัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไป

เครดิตภาพจาก T News

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #พระราชวังสวนจิตรลดา

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก