การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ

อาณาจักรโบราณในภาคเหนือที่สำคัญมีดังนี้

1. อาณาจักรโยนกเชียงแสน

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ
การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

  อาณาจักรโยนกเชียงแสน มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสนและขยายอำนาจอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรื่องเล่าจากโยนกเชียงแสนปรากฏอยู่ในตำนานสิงหนวัติกุมารและตำนานลงจำกราช  ผู้คนลงมาก่อตั้งเมืองที่เชียงแสนชื่อ อาณาจักรโยนกเชียงแสน และขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางต่อมาพวกคอมเข้ายึดครองอาณาจักรโยนกเชียงแสนและขับไล่ผู้ปกครองเดิมออกไป

2. อาณาจักรหริภุญชัย

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ
การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

   อาณาจักรหริภุญชัย ตั้งอยู่ที่เมืองหริภุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันและขยายอิทธิพลอยู่ในบริเวณใกล้ๆเท่านั้นในตำนานจามเทวีวงศ์หรือตำนานเมือง หริภุญชัย กล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัยเพราะในตำนานจามเทวีเขาเรียก หริภุญชัยว่า ชาวรามัญ และเรียกกษัตริย์หริภุญชัยว่า พระเจ้ารามัญ

3. อาณาจักรล้านนา

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ
การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

 อาณาจักรล้านนา รุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่และขยายอำนาจการปกครองไปทั่วดินแดนภาคเหนือผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาคือพระยามังรายมหาราชอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน เช่น ด้านการปกครอง ด้านศาสนา และด้านภาษาล้านนามีตัวอักษรของตนเองใช้ 3 แบบคืออักษรธรรมล้านนา อักษรตัวเมืองซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย และอักษรฝักขามที่ดัดแปลงมาจากตัวอักษรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

4. อาณาจักรลังกาสุกะ

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ
การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

  อาณาจักรลังกาสุกะ ตั้งขึ้นประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่ 7 มีหลักฐานปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของจีน มีอนาเขตครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา อาณาจักรลังกาสุกะพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนและอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าโดยส่งทูตไปเมืองจีนถึง 6 ครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 อาณาจักรลังกาสุกะเป็นศูนย์กลางสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

5. อาณาจักรตามพรลิงค์

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ
การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

อาณาจักรตามพรลิงค์ เป็นอาณาจักรที่มีความเก่าแก่อาณาจักรหนึ่งทางภาคใต้ของไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชมีหลักฐานที่กล่าวถึงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 โดยเอกสารอินเดียโบราณกล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ในชื่อตมลิง ตัมพลิงค์ เอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังเรียกว่าถ่ามเหล่ง  ส่วนสมัยราชวงศ์ซ่งเรียกอาณาจักรนี้ว่าต่านหม่าลิ่ง ต่อมาเรียกว่า อาณาจักรนครราชสีมา

6. อาณาจักรศรีวิชัย

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ
การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

อาณาจักรศรีวิชัย สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เกาะชวาใน อินโดนีเซีย ขึ้นมาถึง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอนึ่งมีนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอาจจะอยู่ที่อำเภอไชยาก็เป็นได้  ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลริมแม่น้ำเมืองไชยาจึงมีความสำคัญขึ้นมาในฐานะเป็นเมืองการค้าและเมืองที่รับอารยธรรมศรีวิชัย

 เครดิตรูปภาพที่ Historydo, Thaicadet

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #อาณาจักรโบราณ

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก