การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

การทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การทรงงานของรัชกาลที่9

               ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีโครงการตามพระราชดำริมากกว่าสี่พันโครงการ การที่พระองค์สามารถทำโครงการจำนวนมากขนาดนี้ได้ทรงใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพระองค์นำไปสู่การสร้างเครือข่าย วิธีการแรกคือทรงพยายามทำความรู้จักประชาชนของพระองค์ก่อน โดยต้องสามารถสื่อสารกับประชาชนได้โดยตรง ไม่ต้องมีพิธีการหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากวุ่นวาย ในสมัยนั้นทรงใช้วิธีการสื่อสารทางวิทยุโดยตรงกับประชาชน ทรงตั้งสถานีวิทยุในพระราชวังดุสิตขึ้น          ในการออกอากาศช่วงแรกของสถานีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงใช้วิธีการเปิดแผ่นเสียงเพลงให้ประชาชนฟังด้วยพระองค์เอง ต่อมาทรงริเริ่มโครงการโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นและทรงจัดรายการสารคดีให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโปลิโอ มีประชาชนร่วมทำบุญจำนวนมากจนสามารถสร้างตึกและซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ได้          พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงใช้สถานีวิทยุในพระราชวังดุสิตเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุในภาคใต้ได้เงินกว่า 10 ล้านบาท เมื่อนำเงินไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและสร้างสถานสงเคราะห์เด็กแล้ว เหลือเงินบางส่วนจึงทรงนำมาตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์          พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หลวงทรงนำวิทยุสื่อสารมาใช้ ต่อมาทรงต้องการพัฒนาคุณภาพของการสื่อสารให้ดีที่สุดโดยโปรดให้ รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ พัฒนาสายอากาศมาตรฐานใหม่ ซึ่งสามารถลดความสูญเสียกำลังส่งสัญญาณลงถึงสิบเท่าและส่งได้ไกลถึง 600 กิโลเมตรเพื่อจะได้ทรงติดต่อกับหัวเมืองต่างๆได้สะดวกขึ้น          พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาระบบโทรศัพท์ซึ่งพูดกันได้พร้อมกันสามสายและทรงติดตั้งเครื่องเทเล็กเพื่อรับข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆได้ 24 ชั่วโมงในห้องทรงงาน ทรงมีพระประสงค์จะได้ทราบทันทีเวลามีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประชาชน เช่น กรณีเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ ทรงสั่งการช่วยเหลือประชาชนจากพระที่นั่งทักษิณราชนิเวศน์ นอกจากใช้การสื่อสารเพื่อการติดต่อสั่งการแล้วยังทรงใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ด้วย          พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างแผนที่เฉพาะพระองค์ขึ้น โดยทรงใช้แผนที่ละเอียดสูงของกรมแผนที่ทหารมาต่อกันถึงเก้าส่วนทำให้ได้แผนที่ที่มีความละเอียดสูงมากโดยทรงพับให้เหลือขนาดเพียงส่วนเดียวเวลานำติดพระองค์ไปยังที่ต่างๆ ทรงสั่งการให้กรมแผนที่ทหารทำแผนที่ทางอากาศถวายด้วย เวลาเสด็จไปที่ไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะทรงรับสั่งถามคนในพื้นที่โดยละเอียดเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนที่ส่วนพระองค์ให้ทันสมัยอยู่เสมอและทรงใช้กล้องถ่ายรูปช่วยในการเก็บรายละเอียดในการปรับปรุงแผนที่ของพระองค์          […]