ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ

ยกมือเฮ ประกันสังคมใจดี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียบ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์

การประกันสังคม เป็นหลักประกันของผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายทั้งจากกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชาราภาพ ว่างงาน ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต                การประกันสังคมตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ให้นายจ้างและลูกจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือนในอัตรา 5 เปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับแต่ไม่เกิน 15,000 บาท หรือส่งเงินสมทบจำนวนไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน และนายจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสมทบให้อีก 5 เปอร์เซ็นต์ตามฐานเงินเดือนของลูกจ้างแต่ละคน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตและเป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐ เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยหรือการประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ว่างงาน และการเกษียณอายุ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบด้วยตนเองในอัตราที่น้อยกว่า และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด – สิทธิทางประกันสังคมมีอะไรบ้าง                1. กรณีเจ็บป่วย ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน […]