ความเป็นมาของประเทศไทย

ความเป็นมาของประเทศไทย เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประวัติประเทศไทย

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่เรียกกันว่าอุษาคเนย์ซึ่งก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง ดินแดนที่มีมาแต่สมัยโบราณและมีความสำคัญมากมีชื่อว่าสุวรรณภูมิ เป็นดินแดนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และมีคนอยู่อาศัยบนแผ่นดินนี้มาหลายพันปีแล้ว มีหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมโบราณที่มีมาแต่ดั้งเดิม ก่อนการมาถึงของศาสนาพุทธและศาสนาพรามหมณ์ซึ่งเป็นอารยธรรมจากอินเดียในภายหลัง อาณาจักรแรกที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินสุวรรณภูมิมีชื่อว่าอาณาจักรฟูนัน ต่อมามีการเกิดขึ้นของอาณาจักรทวารวดี อาณาจักรฟูนันก็เริ่มเสื่อมลงในพุทธศตวรรษที่ 10 และล่มสลายลงในพุทธศตวรรษที่ 11 อาณาจักรที่เชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยเป็นรัฐใหม่ที่เกิดขึ้นมาทีหลังคืออาณาจักรทวารวดี มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 และสันนิษฐานว่าจะมีที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเชื่อว่าเมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางและเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดีนี้ อาณาจักรทวารวดีเสื่อมอำนาจลงจากการรุกรานและครอบครองของพวกขอมในเวลาต่อมา พร้อมกับการเกิดขึ้นของอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาคนไทยในหัวเมืองต่างๆ ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เช่น ลพบุรี อู่ทอง ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ก็ได้รวมตัวกันขับไล่ขอมออกไปได้สำเร็จ ภายหลังกลุ่มเมืองที่ได้รับอารยธรรมทวารวดีเหล่านี้ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันก็ได้แยกย้ายกันไปก่อตั้งอาณาจักรของตนเอง จึงได้เกิดรัฐใหม่ขึ้นมาหลังพุทธศตวรรษที่ 17 จำนวนหลายรัฐ คือ อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุพรรณภูมิ อาณาจักรละโว้ อาณาจักรตามพรลิงค์ แต่ละอาณาจักรมีอิทธิพลขึ้นมาในแต่ละภาคของประเทศไทย ในภาคเหนือกำเนิดอาณาจักรล้านนาขึ้นมาโดยพญาเม็งราย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์โยนกเชียงแสน อาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ต่อมาอาณาจักรล้านนาก็สูญเสียเอกราชโดยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง ในพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ตั้งของอาณาจักรละโว้ซึ่งน่าจะเป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรสุพรรณภูมิและอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมา ในพื้นที่ภาคใต้มีอาณาจักรสำคัญชื่ออาณาจักรตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราชซึ่งแต่เดิมอาณาจักรตามพรลิงค์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรสุโขทัยถือเป็นอาณาจักรที่มีความเป็นรัฐไทยที่มีความชัดเจนที่สุดมากกว่ารัฐอื่น นักประวัติศาสตร์กระแสหลักสรุปว่าสุโขทัยคืออาณาจักรแรกของประเทศไทย พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยคือพ่อขุนศรีนาวนำถุม ต่อมาพ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมออกไปจากอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนผาเมืองสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงค์ศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระมหาราชพระองค์แรกของไทยคือพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ภายหลังอาณาจักรอยุธยาแข็งแกร่งขึ้นและรุกคืบเข้ามาครอบครองดินแดนทางเหนือ อาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอลงและตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรอยุธยาในสมัยของขุนหลวงพะงั่ว พระมหากษัตริย์อยุธยาหลายพระองค์เช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เป็นเชื้อพระวงค์ของพระมหากษัตริย์สุโขทัย นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มีความเชื่อว่าคนไทยไม่ใช่ชนชาติดั้งเดิมของชาวสยามหรือชาติพันธ์สยามที่มีมาแต่โบราณ […]