พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรรมของไทย

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรรมของไทย เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายการเทอดพระเกียรติต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์ และพระปณิธานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนไทยเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน          พร้อมกันนั้นคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เนื่องจากวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงอำนวยการการสาธิตการทำฝนเทียมเป็นครั้งแรกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏว่าการสาธิตการทำฝนเทียมในครั้งนั้นประสบผลสำเร็จอย่างดีท่ามกลางสายตาของประชาชนคนไทยและแขกรับเชิญจากต่างประเทศจำนวนมาก          เทคโนโลยีการทำฝนเทียมดังกล่าวมีความเป็นมาจากการที่ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรให้กับประชาชน ทรงพระราชทาน “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” โดยมอบหมายให้ ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการคิดค้นวิธีการโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การสนับสนุนข้อมูลและความรู้ต่างๆ          ต่อมาจึงเกิดโครงการค้นคว้าปฏิบัติการทางเทคโนโลยีฝนเทียมภายใต้การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 หลังจากความสำเร็จของโครงการจึงมีพระราชกฤษฎีกาตั้งสำนักงานฝนหลวงขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการต่อไป          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ […]