การออกกําลังกาย

การออกกําลังกาย

การออกกําลัง (Physical exertion) การออกกําลัง หมายถึง การเคลื่อนไหว มีกิจกรรมทําสิ่งต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อในร่างกาย ถ้ากล้ามเนื้อที่ใช้มีขนาดใหญ่ ย่อมใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อขนาดเล็ก เช่น การวิ่ง ย่อมใช้ พลังงานมากกว่าการเขียนหนังสือ ฯลฯ การออกกําลังกาย (Exercise) การออกกําลังกาย หมายถึง การออกกําลังที่เป็นแบบแผน มีการเตรียมตัวมาก่อน และมีการทําซ้ําด้วยเวลาที่แน่นอน เพื่อให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี เช่น การวิ่ง หรือเต้นแอโรบิก ที่ทําเป็นประจํา เป็นต้น ธรรมชาติสร้างมนุษย์และสัตว์มาเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวเป็นประจํา ถ้าทําการเคลื่อนไหว ไม่เพียงพอจะเกิดความปั่นป่วน ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรม ในที่สุดอาจจะเกิดโรคจนถึงกับเสียชีวิตได้ หากได้ออกกําลังบ้าง อาจจะแก้ไขภาวะที่ผิดปกติ เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและช่วยให้อายุ ยืนยาวขึ้นได้ การออกกําลังกายต้องจัดให้เหมาะกับภาวะของร่างกาย ถ้าจัดไม่เหมาะ อาจจะไม่ได้ ผลที่ต้องการหรืออาจจะได้ผลร้าย จุดประสงค์ของการออกกําลังกาย จุดประสงค์ของการออกกําลังกาย คือ เพื่อให้มีการปรับตัวของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในกล้ามเนื้อ ตลอดจนการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาวะที่ต้องใช้กําลังกายมากขึ้น ซึ่งหมายถึงภาวะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายดังนี้ การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น 1.1 ความดันโลหิตตัวบนสูงขึ้นและตัวล่างต่ําลงเนื่องจากการขยายตัวและปรับตัว ของเส้นเลือดในร่างกาย […]