การออกกําลังกาย

การออกกําลังกาย

การออกกําลัง (Physical exertion) การออกกําลัง หมายถึง การเคลื่อนไหว มีกิจกรรมทําสิ่งต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อในร่างกาย ถ้ากล้ามเนื้อที่ใช้มีขนาดใหญ่ ย่อมใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อขนาดเล็ก เช่น การวิ่ง ย่อมใช้ พลังงานมากกว่าการเขียนหนังสือ ฯลฯ การออกกําลังกาย (Exercise) การออกกําลังกาย หมายถึง การออกกําลังที่เป็นแบบแผน มีการเตรียมตัวมาก่อน และมีการทําซ้ําด้วยเวลาที่แน่นอน