7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด

7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อันดับศาสนา

               “ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามหากผู้ที่นับถือศาสนานั้นประพฤติตนตามหลักคำสั่งสอนของศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา โลกนี้ก็จะมีแต่สันติ และความสงบสุข สำหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ หากปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น                ศาสนา เกิดจากความเชื่อของคนในการดำรงชีวิต ตั้งแต่การเกิด ไปจนถึงวาระสุดท้าย โดยมีหลักการ แนวคิด คัมภีร์ ความเชื่อ ประเพณี ศีลธรรม การเคารพ ตลอดจนมีพิธีกรรมต่าง ๆ ไว้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อาจจะกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นตัวควบคุมและช่วยประสานความสัมพันธ์ความคิดของคนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและความสุข ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม โดยมีรูปแบบและบรรทัดฐานเดียวกัน ในส่วนของประเทศไทย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ มาดูกันว่า 7 อันดับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดมีอะไรบ้าง – อันดับศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุด                1. ศาสนาคริสต์ เป็นเอกเทวนิยม โดยใช้พื้นฐานจากการดำรงชีวิตและคำสอนของพระเยซู ปรากฎในเอกสาร พระวรสารบบ Canonica gospel และงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่น ๆ ผู้ที่นับถือจะเรียกตนเองว่า คริสต์ศาสนิกชน หรือคริสตชน ปัจจุบันมี […]