การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ

การพัฒนาของอาณาจักรโบราณ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อาณาจักรโบราณ

อาณาจักรโบราณในภาคเหนือที่สำคัญมีดังนี้ 1. อาณาจักรโยนกเชียงแสน   อาณาจักรโยนกเชียงแสน มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสนและขยายอำนาจอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรื่องเล่าจากโยนกเชียงแสนปรากฏอยู่ในตำนานสิงหนวัติกุมารและตำนานลงจำกราช  ผู้คนลงมาก่อตั้งเมืองที่เชียงแสนชื่อ อาณาจักรโยนกเชียงแสน และขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางต่อมาพวกคอมเข้ายึดครองอาณาจักรโยนกเชียงแสนและขับไล่ผู้ปกครองเดิมออกไป 2. อาณาจักรหริภุญชัย    อาณาจักรหริภุญชัย ตั้งอยู่ที่เมืองหริภุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันและขยายอิทธิพลอยู่ในบริเวณใกล้ๆเท่านั้นในตำนานจามเทวีวงศ์หรือตำนานเมือง หริภุญชัย กล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัยเพราะในตำนานจามเทวีเขาเรียก หริภุญชัยว่า ชาวรามัญ และเรียกกษัตริย์หริภุญชัยว่า พระเจ้ารามัญ 3. อาณาจักรล้านนา  อาณาจักรล้านนา รุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่และขยายอำนาจการปกครองไปทั่วดินแดนภาคเหนือผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาคือพระยามังรายมหาราชอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน เช่น ด้านการปกครอง ด้านศาสนา และด้านภาษาล้านนามีตัวอักษรของตนเองใช้ 3 แบบคืออักษรธรรมล้านนา อักษรตัวเมืองซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย และอักษรฝักขามที่ดัดแปลงมาจากตัวอักษรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 4. อาณาจักรลังกาสุกะ   อาณาจักรลังกาสุกะ ตั้งขึ้นประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่ 7 มีหลักฐานปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของจีน มีอนาเขตครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา อาณาจักรลังกาสุกะพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนและอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าโดยส่งทูตไปเมืองจีนถึง 6 ครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 อาณาจักรลังกาสุกะเป็นศูนย์กลางสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 5. อาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรตามพรลิงค์ เป็นอาณาจักรที่มีความเก่าแก่อาณาจักรหนึ่งทางภาคใต้ของไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชมีหลักฐานที่กล่าวถึงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 โดยเอกสารอินเดียโบราณกล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ในชื่อตมลิง ตัมพลิงค์ […]