การเลือกอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์

การเลือกอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์

การเลือกอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ เรามีวิธีการเลือก ดังต่อไปนี้1. ตรวจดูภาชนะบรรจุว่าอยู่ในสภาพดี มีการบุบบิน ปิดสนิทเรียบหรือไม่ 2. ที่ฉลากอาหารกระป้องต้องประกอบไปด้วย ชื่อเครื่องปรุงรส อาหาร น้ำหนักสุทธิ ปริมาณสุทธิ มีเครื่องหมายมาตรฐาน ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต วัน เวลาที่ผลิต และหมดอายุ 3. สภาพของอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีตะกอน มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน